Laden ... Even geduld ...

Algemene voorwaarden

  Artikel 1 - Toepasselijkheid
  1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Eonon zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
  2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
  3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Eonon worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Eonon worden bedongen, worden evenzeer bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Eonon ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
  5 Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).
  Artikel 2 – Aanbiedingen/overeenkomsten
  1 Alle aanbiedingen van Eonon zijn vrijblijvend en Eonon behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
  2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling en pas na ontvangst betaling door Eonon. Eonon is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Eonon dit mee binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling.
Eonon nederland voorziet alle garantie afwikkeling van zijn klanten dan wel dealers.
Dealers die al eerder geimporteerd hebben maar niet via eonon nederland verzorgen
al hun garantie zelf. Alle kosten die gemaakt zijn doordat er systemen zijn geretouneerd
maar niet afkomstig zijn van eonon nederland worden verhaalt op de dealer.
Indien blijkt dat de dealer dit niet heeft gemeld kan Eonon nederland besluiten om
alle verdere leveringen te stagneren.
  Artikel 3 – Prijzen en betalingen
  1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en verwijderingsbijdrage (waar van toepassing) maar exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  2 Eonon biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Vooruitbetaling: U kunt vooruit betalen. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij Eonon binnen is. Ideal, de snelste en meest directe manier van betalen. Uw betaling wordt direct bevestigt, uw besteling wordt direct verzonden mits besteld voor 16.00 en alleen op werkdagen. Uitgesloten zijn zaterdagen, zondagen en of feestdagen.
  3 Rembours: Eonon bied geen verzending onder rembours aan
  Artikel 4 – Levering
  1 De door Eonon opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
  2 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Eonon. In geval van annulering van de opdracht door afnemer, zullen, wanneer het pakket reeds naar de afnemer is verstuurd en niet door hem/haar wordt afgehaald, de gemaakte verzendkosten worden verhaald op de afnemer. Indien het pakket nog niet is verzonden is de annulering van de bestelling kosteloos, tenzij artikel 2.3 van toepassing is.
  3 Mocht het bedrag van de bestelling reeds voldaan zijn, wordt deze binnen vijf werkdagen teruggestort op de tegenrekening van de klant onder toepassing van artikel 4.2
  4 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
  Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud
  1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Eonon verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken of producten die voorwerp zijn van de overeenkomst, gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.
  Artikel 6 – Reclames en aansprakelijkheid
  1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Eonon daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
  2 Op de door Eonon geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt. Garantie afhandeling van alle geleverde producten dient uitsluitend via Eonon te verlopen.
  3 Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product hersteld of vervangen wordt.
  4 Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand teruggezonden worden of voor uw rekening worden hersteld/vervangen
  Artikel 7 – Bestellingen/communicatie
  1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Eonon, dan wel tussen Eonon en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Eonon, is Eonon niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Eonon.
  Artikel 8 – Persoonsgegevens
  1 Eonon respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.
  2 De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld.
  3 Eonon zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld met uitzondering van de volgende gevallen. Wanneer een wettelijk voorschrift dat vereist; Wanneer dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; Wanneer dat noodzakelijk is voor het (doen) verrichten van accountantscontrole; Wanneer schriftelijke toestemming is gegeven door u als klant.
  4 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of email) verzoek hiertoe aan Eonon te richten. Binnen 4 weken zal een overzicht van de aanwezige persoonsgegevens worden verstrekt. Indien u verbetering, aanvulling of verwijdering wenst, dient u dat schriftelijk te melden. Eonon zal dan in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, dan wel uw gegevens uit haar bestand verwijderen.
  Artikel 9 – Overmacht
  1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Eonon ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Eonon gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Eonon en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  Artikel 10 - Diversen
  1 Indien u aan Eonon schriftelijk opgave doet van een adres, is Eonon gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Eonon schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
  2 Wanneer door Eonon gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Eonon deze Voorwaarden soepel toepast. 
  3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Eonon in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Eonon vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

  4 Eonon is bevoegd om bij de uitvoering van u bestelling(en) gebruik te maken van derden.

  Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
     
  Artikel 12 - Afkoelingsperiode
  1 De afnemer heeft het recht door Eonon geleverde artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst te retourneren in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending.
  2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Eonon de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.
Geopende producten, beschadigde producten, producten met beschadigde verpakking, producten waarvan een zegel is verbroken en producten met elke andere afwijking van het aan u geleverde, kunnen niet worden geretourneerd op basis van een beroep op de afkoelingsperiode.
  3 Voor producten die Eonon met een beroep op de afkoelingsperiode retour ontvangt en die niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u gedurende 30 dagen de gelegenheid om het product, op eigen rekening, bij Eonon af te halen of zorg te dragen voor een verzendvergoeding voor de retourzending.
  4 Wanneer de door Eonon afgeleverde artikelen niet binnen de “zichttermijn” van artikel 12.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd
     
  Artikel 13 - Retourrecht
  1 De afnemer heeft het recht door Eonon geleverde artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending.
  2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Eonon de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.
  3 Wanneer de door Eonon afgeleverde artikelen niet binnen de "7 dagen" van artikel 12.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
  4 Alleen artikelen die ongebruikt, in originele, onbeschadigde verpakking en met de kopie-factuur zijn teruggezonden, worden door ons als niet besteld beschouwd. Het bedrag exclusief verzend- en administratie kosten worden dan zo spoedig mogelijk terugbetaald.